Menu
طراحی نمای اصلی پرتال1888 را چگونه ارزیابی می کنید؟
سهولت دسترسی به پرتال و هریک از آیتم های موجود آن چگونه است؟
بار علمی محتوای درج شده در پرتال را چگونه ارزیابی می کنید؟
خلاقیت و نوع آوری های بکارگرفته شده را در مقایسه با نسخه قبلی پرتال مناسب می دانید ؟


آیا پرتال در معرفی کامل و جامع واحدهای زیر مجموعه سامانه موفق بوده است؟


پیوندهای موجود در پرتال را کافی می دانید ؟


جذابیت تصاویر و ساختار پرتال را چگونه ارزیابی می کنید؟
برای اولین بار از چه طریق با سامانه 1888 آشنا شده اید؟
ثبت نظر  مشاهده نتایج