Menu
 • رئیس اداره پژوهش و آموزش

 • نام و نام خانوادگی: مسعود حبیبی
 • مدرک تحصیلی: دکتری سیاست گذاری عمومی
 • شماره تماس:96066333
 • پست الکترونیک: habibi-mas@tehran.iri
شرح وظایف اداره پژوهش و آموزش
 • نیازسنجی مطالعاتی و پژوهشی سامانه 1888 در قلمرو مأموریتی نظارت همگانی و ارائه آن به حوزه‌های مطالعاتی شهرداری تهران
  1- انجام مطالعات نظری- تطبیقی و کارشناسی لازم در قلمرو مفهومی و احصاء نیاز‌ها و ضروریات پژوهشی و مورد انتظار سامانه 1888
  2- برگزاری جلسات مشترک کارشناسی با حوزه‌های متولی و تعیین شرح خدمات مورد انتظار سامانه از طرح­ها و همکاری در انعقاد قراردادها و تلاش برای دریافت نتایج آن
  3- تهیه گزارش مدیریتی از طرح­های مذکور و ارائه پیشنهادات کاربردی حسب یافته­های علمی
 • ایجاد و توسعه یک پایگاه دانش بومی فعال در زمینه نظارت همگانی به‌منظور پشتیبانی علمی و پژوهشی
  1- برنامه‌ریزی و برگزاری همایش­های مرتبط با مقوله نظارت­همگانی و متناسب­سازی محورهای همایش با هریک از حیطه­های عملکردی و تخصصی شهرداری تهران حول امر خطیر نظارت همگانی.
  2- مستندنگاری و مستندسازی از مدل اجرایی نظارت همگانی با رویکرد تسری و انتقال تجربه با سایر کلانشهرهای ایران و جهان
 • انعکاس نظام­مند بازخوردهای محیطی ازطریق تهیه گزارش های تحلیلی- آسیب شناسی حسب موضوعات دارای اهمیت و یا فراوانی پیام
  1- پردازش و تحلیل محتوای داده‌های سیستمی سامانه 1888 با رویکرد شناسایی مسائل شهری حسب نقطه­نظرات مردمی و احصاء چالش­های پیش روی حوزه­های اجرایی
  2- روایی­سنجی و افزایش اعتبار داده­های سیستمی با بهره­مندی از ابزارهای علمی همچون مصاحبه با کارشناسان، اخذ بازخوردهای میدانی از طریق نظرسنجی، بازدید میدانی و تکمیل چک لیست و موارد مشابه
  3- برگزاری میز تحلیل با حضور حوزه‌های متولی و بررسی همه‌جانبه مسئله با رویکرد بهبود و اصلاح فرآیندهای معیوب
  4- استفاده از نرم‌افزارهای کاربردی جهت تجزیه و تحلیل داده‌های حاصله جهت استفاده در گزارش‌های تحلیلی
 • ارزیابی خدمات شهرداری با رویکرد بازرسی مشارکتی و بازرسی در حین ارائه خدمت و معرفی درگاه 1888 همراستا با آن از طریق انجام نظرسنجی و بازخوردگیری میدانی بخصوص در مراسم­های عمومی
 • ارزیابی میزان رضایت عموم شهروندان و ذینفعان از خدمات سامانه 1888(با طیف شهروندان عادی، کارکنان و مدیران شهری) و سنجش میزان شناخت ایشان از خدمات این درگاه پیرو تهیه گزارش هایی مبنایی با همکاری مرکز افکارسنجی شهرداری تهران با رویکرد تعیین مسیر ارائه خدمات.
 • ارزیابی عمکرد سامانه 1888 و سنجش میزان رضایت شهروندان دارای سابقه پیام و تهیه گزارش مدیریتی از آن
 • هدایت و نظارت بر فرآیند آموزش نظارت همگانی و تشریح جایگاه و اهمیت آن در بین عموم شهروندان تهرانی
  1- تهیه محتوای آموزشی و ارائه فرمت­های آموزش با رویکرد تسهیل شناخت و نهادینه نمودن امر خطیر نظارت همگانی
  2- هدایت، ساماندهی و انسجام بخشی به مامورین آموزش بسط مفهومی نظارت همگانی در سطح مناطق 22 گانه و تشریح مستمر نوع ماموریت
  3- نظارت بر نحوه انجام آموزش و سنجش عملکرد آموزش دهندگان به صورت دوره­ای