Menu
1. اولين نهادي كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي بدستور امام خميني (ره) تاسيس شد چه نام داشت ؟
2. رویکرد جهانی حضرت امام(ره) به نهضت انقلاب اسلامی چه بود ؟
3. امام خميني (ره)چه واقعه اي را بعنوان «انقلاب دوم» ياد كردند ؟
4. سامانه 1888 سازمان بازرسی شهرداری تهران در چه تاریخی تأسیس شد؟
5. نظارت همگانی بر پایه کدام رکن شرعی و قانونی بنا گردیده است؟
6. با توجه به مفاد اصل هشتم قانون اساسی ایجاد سامانه نظارت همگانی(1888) ناظر بر کدام ابعاد نظارت است؟
7. ابزارهای معروف ارتباطی با مرکز نظارت همگانی عبارتند از:
8. کدام یک از گزینه های زیر قالب های دریافت پیام در سامانه 1888 می باشد؟
9. فرآیند صحیح گردش پیام در سامانه 1888(در حوزه ارتباطات) شامل کدام گزینه است؟
10. بر اساس تعریف، «نظارت همگانی» عبارتست از:
11. شعار محوری سامانه نظارت همگانی(1888) چیست ؟
12. مهمترین هدف از تأسیس سامانه «نظارت همگانی» همانا......... می باشد.
13. این گفته در خصوص نظارت همگانی مربوط به کدام یک از مدیران شهری است؟ «نظارت همگانی باید طوری عمل کند که متخلفین در درون و برون شهرداری احساس ترس و ناامنی کنند»
14. «ارتباط با مردم و دسترسی آسان آنان به مدیران شهرداری ها، موجب می شود زمینه بسیاری از فرصت طلبی ها از بین برود» این فرموده از کیست؟
ثبت نظر  مشاهده نتایج