ساختار سامانه
 • :نام و نام خانوادگی افخم السادات فاطمی
 • مدرک تحصیلی: کارشناسی شیمی
 • شماره تماس: 96066311
 • پست الکترونیک: fatemi-f@tehran.ir
 • اطلاعات بیشتر
 • نام ونام خانوادگی: منیرالسادات حبیبی
 • مدرک تحصیلی: کارشناسی روابط عمومی
 • شماره تماس : 96066312
 • پست الکترونیک: habibi-mo
 • اطلاعات بیشتر
 • شخص 1
 • معاونت ارتباطات
 • علی حیدری
 • کارشناس دفتر
 • نام و نام خانوادگی: محمد رضا قاسمی
 • مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مهندسی کشاورزی
 • تلفن تماس: 96066330
 • پست الکترونیک: ghasemi-mohamm@tehran.iri
 • اطلاعات بیشتر
 • نام و نام خانوادگی: داود باقرزاده
 • مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت
 • تلفن تماس: 96066337
 • پست الکترونیک: bagherzadeh-d@tehran.iri
 • اطلاعات بیشتر
 • نام و نام خانوادگی: محسن کشاورز
 • مدرک تحصیلی: کارشناسی زبان و ادبیان فارسی
 • شماره تماس: 96066321
 • پست الکترونیک: keshavarz-moh@tehran.iri
 • اطلاعات بیشتر
 • نام و نام خانوادگی: حمید رضا میرزایی
 • مدرک تحصیلی: کارشناسی اقتصاد
 • تلفن تماس: 96066326
 • پست الکترونیک: mirzaei-hr@tehran.ir
 • اطلاعات بیشتر
 • نام و نام خانوادگی: معصومه حدادی
 • مدرک تحصیلی: کارشناسی علوم ارتباطات اجتماعی
 • تلفن تماس: 96066351
 • پست الکترونیک: hadadi-m@tehran.iri
 • اطلاعات بیشتر
 • نام و نام خانوادگی: فاضل حیدری
 • مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد جامعه شناسی
 • تلفن تماس: 96066343
 • پست الکترونیک: heydari-fa@tehran.iri
 • اطلاعات بیشتر

 

تلفن : 1888
پیام کوتاه : 30001888
دورنگاره : 84312152
پست الکترونیکی :1888 @tehran.ir
آدرس: خیابان دماوند چهارراه خاقانی فلکه چایچی به سمت کوی زینبیه داخل

میدان میوه و تره بار پیروزی


با عنایت به رویکرد مشارکت­ جویانه جناب آقای دکتر قالیباف و تجربه موفق ایشان در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران درخصوص توسعه سرمایه­ های اجتماعی و جلب اعتماد عمومی شهروندان، ضرورت ایجاد درگاهی واحد برای انعکاس نقطه نظرات مردمی در سازمان شهرداری مورد توجه مدیریت شهری تهران قرار گرفت. در این راستا و به منظور اعمال نظارت عمومی شهروندان بر عملکرد مدیریت شهری، بسترسازی مطلوب در مسیر تحقق سلامت اداری و تضمین اثربخشی سازمانی، مرکز نظارت همگانی شهرداری تهران در 26 اردیبهشت ماه سال 1385 راه اندازی گردید. شعار محوری «شهروند مسئول ـ مدیر پاسخگو» و تلاش جهت ارتقاء سطح مشارکت معنادار شهروندان همواره سرلوحه این نهاد نظارتی بوده است. مرکز نظارت همگانی از سال 1390 و به ضرورت ضمانت بخشی بیشتر به فعالیت ها و اقدامات نظارتی با حفظ هویت سازمانی خود در مجموعه سازمانی بازرسی شهرداری ادغام شد و از آن زمان بعنوان «سامانه نظارت همگانی سازمان بازرسی شهرداری تهران(1888)» آماده دریافت پیام های شهروندان در قالب 4 گانه (انتقاد، شکایت، پیشنهاد و تقدیر و تشکر) می باشد.