Menu
نوروزی در نشست سالیانه ناظرین برتر سامانه نظارت همگانی 1888: تشکيل شبکه ناظرين سامانه 1888 گامي در جهت تحقق مردم سالاري است + گزارش تصویری
اخبار مرکز 1395/12/8 332 print

image
نوروزي جانشين سازمان بازرسي در نشست ساليانه ناظرين برتر سامانه 1888، به نقش و جايگاه مردم در نظارت بر دستگاه هاي دولتي و اجرايي اشاره کرد و گفت: شکل گيري شبکه ناظرين سامانه1888شهرداري تهران، گام مهمي در جهت تحقق مردم سالاري بوده است.
به گزارش روابط عمومي سازمان بازرسيبه نقل از اداره اطلاع رسانی و تبلیغات 1888؛ نوروزي در اولين نشست ساليانه ناظرين برتر سامانه 1888 که با حضور سوداگر مشاور و مدير حوزه رياست سازمان بازرسي، فاطمي رئيس سامانه نظارت همگاني 1888 و جمعي از معاونين و رؤساي ادارات اين سامانه برگزار شد، با اشاره به مفهوم واژه دموکراسي و حکومت مردم خاطرنشان کرد: تصور ساده از مردم سالاري اين است که ما در انتخاب مسئولين، همچون انتخابات مجلس و رياست جمهوري راي مي دهيم و بدين ترتيب در اداره و مديريت کشور مشارکت مي کنيم، اما حيطه و دامنه واژه مردم سالاري گسترده تر از موضوع انتخابات و مشارکت در انتخاب افراد است و ابعاد مختلفي دارد.

وي افزود: يکي از ابعاد دموکراسي، نظارت مردم برعملکرد دستگاه هاي دولتي و عمومي است. اگر به اين باور رسيده ايم که وظيفه اصلي دولت و نهادهاي عمومي ارائه خدمت به مردم است، پس بايد اين موضوع را در نظر داشته باشيم که ببينيم اين خدمتي که ارائه مي دهيم از ديدگاه مردم مطلوب است يا خير. اينجاست که بحث نظارت مردمي مطرح مي شود.

نوروزي به برخي از تئوريهاي مطرح شده در خصوص نظارت مردمي در مديريت و کنترل دستگاه ها پرداخت و تصريح کرد: در بعضي از کشورها سازمان هاي مردم نهاد نظارت هاي مردمي را برعهده گرفته اند. اين سازمان هاي مردم نهاد بدون هيچگونه وابستگي دولتي و مالي بر يک دستگاه نظارت کرده و گزارشي تهيه مي کند و آن را به مديران دستگاه ارائه مي دهد.

وي ادامه داد: گاهي اوقات نيز نظارت و کنترل توسط بخش خصوصي انجام مي شود. يعني شرکت هايي تشکيل مي شوند و به جاي بازرسي درون زا و بازرسي دروني، بخش خصوصي در قالب يک پروژه و با دريافت هزينه،موضوع نظارت را به عهده مي گيرد.نوروزي با بيان اينکه برخي از سيستم هاي نظارتي هم وجود دارند که مبتني بر کنترل فرآيند هستند گفت: شهرداري نيز نمونه اي از يک نظام فرآيندي است. در هر نظام سيستماتيک و دستگاهي که خدمت مي کند اين فرآيند داراي سه قسمت ورودي، ميان داد و خروجي مي باشد و بر همين اساس شهرداري هم از امکانات در اختيار خود همچون سرمايه ها، نيروي انساني، بودجه، اختيارات قانوني و غيره استفاده کرده تا به اهداف تعيين شده مثل عمران شهر، نگهداشت و  توسعه فرهنگي دست يابد. همه اينها ختم به يک نتيجه نهايي و دستاورد مي شود که آن بايد رضايت مردم باشد و دستگاه نظارت مي تواند اين دستاورد را بسنجد.

وي تاکيد کرد: اگر ما مي گوييم مردم بايد در اداره دستگاه ها و شهر دخالت داشته باشند و نظرشان محترم شمرده شود، يک قسمت آن اين است که مردم خودشان در ساختار اداره شهر دخيل شوند و يک قسمتي هم اين است که مردم بر آنچه که اتفاق مي افتد نظارت کنند.

شهرداري تهران با تدبير دکتر قاليباف از پيشگامان راه اندازي شبکه نظارت مردمي است

جانشين سازمان بازرسي، شهرداري تهران را يکي از پيشگامان راه اندازي نظارت مردمي دانست و عنوان کرد: با تدبير شهردار محترم تهران از سال 85 سامانه نظارت همگاني 1888 راه اندازي شد تا گوش شنواي شهرداري در مورد شکايات، انتقادات، پيشنهادات، تشويق ها، ايده ها و نظرات مردم باشد.

نوروزي يکي از دستاوردهاي راه اندازي اين سامانه را جلب اعتماد مردم مطرح کرد و افزود: جلسات ارتباط مستقيم و ملاقات مردمي که هر هفته با حضور معاونين و مديران حوزه هاي مختلف شهري برگزار مي شود، نمونه اي از همين اعتماد است که مردم مي توانند حرف هاي خودشان را در حوزه شهري بگويند و موضوعات آنها شنيده و رسيدگي شود. اما اينکه مردم بتوانند مشکلاتي که در اطراف خود مي بينند و با آن درگير هستند و يا دربار? پيشنهاداتي که در ذهنشان مي گذر صحبت کنند کافي نيست و نظارت مردمي در اينجا تحقق پيدا نخواهد کرد، بلکه  ناظرين افتخاري مجموعه 1888 به عنوان چشم مديريت شهرداري مي توانند با نظارتي بي طرفانه و واقع گرا و با حساسيت بيشتر و نگاه بهتر به موضوعات شهري، نواقص را ببينند و به تکميل و توسعه اين سامانه کمک کنند و اين گام مهمي در جهت مفهوم مردم سالاري و تحقق مفهوم نظارت مردمي است.

وي در ادامه گفت: اگر اين فرآيندي که در شهرداري تحت عنوان نظارت مردمي صورت گرفته است در همه جا توسعه پيدا کند و مد نظر مديران قرار گيرد، مي تواند تا حد زيادي به اصلاح امور و رضايتمندي مردم کمک کند. مردم نسبت به موضوعات و مسائل پيراموني خود بي تفاوت نيستند بلکه نواقص را مي بينند و دوست دارند تا اين نواقص و مشکلات با مشارکت و کمک آنها رفع شود.دريافت 8,5 ميليون تماس و رسيدگي به 900 هزار پيام از دستاوردهاي سامانه 1888 مي باشد

بر اساس اين گزارش، موسوي معاف معاون اطلاع رساني و بهره دهي سامانه 1888 نيز در اين همايش با معرفي اجمالي سامانه نظارت همگاني 1888 به مأموريت هاي اين سامانه مبني بر تضمين اثربخشي و سلامت سازماني شهرداري تهران از طريق توسعه ارتباطات محيطي با رويكرد عدالت محوري، يادگيري سازماني و توسعه فرهنگ مسئوليت پذيري و پاسخگويي در درون و برون سازمان پرداخت.

وي به اهداف سامانه 1888 شامل: بسترسازي اطلاعاتي براي ارتقاي سازواري و سازگاري بين محيط و سازمان، تواناسازي سازمان براي بهبود مستمر خود، ارتقاي اعتماد، مشارکت معنادار و رضايتمندي عمومي، ارتقاء سلامت سازماني و توسعه و تعميق فرهنگ نظارت همگاني اشاره نمود و گفت: دريافت و مديريت حدود 8.5  ميليون تماس شهروندان، ثبت و رسيدگي به حدود 900 هزار پيام شهروندان و طراحي نرم افزار «همياران» جهت استفاده ناظرين افتخاري در ثبت، پيگيري و مشاهده امتيازات، از اقدامات و دستاوردهاي اين سامانه تا کنون مي باشد.

معاون اطلاع رساني و بهره دهي سامانه 1888 ، اهداف و مأموريت هاي شبکه ناظرين را شناسايي ،جذب و تشکيل شبکه وسيع ناظرين در جهت جمع آوري اخبار و اطلاعات پيرامون مديريت شهري به منظور اصلاح و بهبود وظايف و فرآيند هاي سازمان و ارتقاء بهره وري و اثر بخشي از مأموريت هاي شبکه مشارکت مردمي برشمرد.

موسوي معاف در ادامه پيام هاي مربوط به حوزه ي خدمات شهري با 31 درصد و موضوع حمل و نقل و ترافيک با 29 درصد را از اهم پيام هاي اعلام شده توسط ناظرين به سامانه نظارت همگاني 1888 مطرح کرد.بنابر اين گزارش، در اين نشست محمدي يکي از ناظرين برتر سامانه 1888 به بيان ديدگاه خود در خصوص سامانه نظارت مردمي 1888 پرداخت و گفت: شهرداري تهران در دوره دکتر قاليباف تدابيري انديشيد که شهروندان بتوانند با پيشنهادات، انتقادات و مشکلات و معضلات شهري در اداره شهر دخالت نمايند تا شهري پويا داشته باشيم. اين سامانه نزديک ترين، آسان ترين و قابل دسترس ترين راه ارتباطي با مديران ارشد شهري مي باشد و شهروندان صاحب نظر و متعهد از طريق اين سامانه مي توانند براي شهر و محله خود تصميم بگيرند و در واقع سامانه 1888 هم يک فرصت و هم يک تهديد است.

وي افزود: افق ديد و ظرفيت اين سامانه با هدف عالي تکريم شهروندان به سوي سازندگي و پويايي، همراه با توسعه عالي پايدار شهر نشيني جهت ارتقاء حقوق شهروندي مي باشد و حس شهروندان را که مسئوليت پذير هستند ارتقاء مي بخشد.

تقابني نيز يکي ديگر از ناظرين برتر سامانه 1888 بود که با مطلوب دانستن کارکرد اين سامانه پيشنهاد کرد: زمان پيگيري پيام هاي زمانبر کمتر شود تا موجبات رضايت بيشتر شهروندان از سامانه 1888 مهيا گردد.شايان ذکر است در اين نشست از 110 نفر از ناظرين برتر سامانه 1888 و همچنين از مسئولين برتر سامانه 1888 مناطق 5، 8، 13، 20، 21 و 22 با اهداء لوح، تقدير و قدرداني شد.

همچنين از نفرات برتر دومين همايش مجازي سامانه نظارت همگاني 1888 شامل: عليرضا هاتفي اردکاني، ولي جوکار افشار، احمد ملکان، منير صادقيان، شهرام جنگجو، حسين خانلري، محسن الهي، ميترا سعيدي، مجيد عباس مليح و جواد ملکان نيز تقدير به عمل آمد.گفتني است در همايش ناظرين برتر سامانه نظارت همگاني 1888، نامداري مشاور و مسئول هماهنگي بازرسي کل کشور، خورسندي معاون سازمان بازرسي در حوزه شهرسازي، سرابيار رئيس سامانه 137 شهرداري و وجداني مدير روابط عمومي سازمان نيز حضور داشتند.به این خبر امتیاز دهید.rating
  نظرات