نظارت همگانی و حقوق شهروندی

 

کتاب پیش رو در 7 فصل با نگاه اجمالی به نظارت همگانی و حقوق پرداخته و با امید به بهبود همت عالی سازمانها و دستگاههای در تحقق حقوق شهروندی به واکاوی حقوق شهروندی و حق نظارت عمومی شهروندان پرداخته است.

مفاهیم و موضوعات اصلی این کتاب عبارتند از :

 شهروند

حقوق شهروندی

حدود و تکالیف شهروندی

حقوق زنان

نظریه آزادی فردی

توسعه دمکراسی

حفظ کرامات انسانی

نویسنده: دکتر حسین محمد نبی

 
 
       

نظارت همگانی از دیدگاه جامعه شناختی

 

این کتاب در 5 فصل با یک رویکرد جامعه شناختی، مفاهیم کلیدی همچون «توسعه پایدار شهری»، «حکمرانی خوب»، «حقوق شهروندی»، «اعتماد و نظارت همگانی» و سطوح مشارکت را مورد توجه قرار داده است.

مفاهیم و موضوعات اصلی این کتاب عبارتند از :

 تحلیل مبانی نظری توسعه

 نوسازی

جهانی شدن

 اهمیت رسانه ها و نقش آن در تعمیق نظارت همگانی  

نویسندگان :

دکتر ابراهیم توفیق- رضا رستمی خزائی- حسام الدین صفاری- صادق آزمندیان

 
 
       

نگاهی بر نظارت همگانی در باورها و آموزه های دینی

 

کتاب مشتمل بر 4  فصل می باشد که مطابق با آن نظارت همگانی زمانی جایز است که قانونگذار آن را مدون نموده و جایز دانسته باشد ولی امر به معروف و نهی از منکر با شرایط خاص بر همگان واجب است و نیاز به قانون مصوب ندارد.

مفاهیم و موضوعات اصلی این کتاب عبارتند از :

 ضرورت نظارت همگانی

 شباهت و تفاوت های بین نظارت همگانی و فریضه «امر به معروف و نهی از منکر»نو
یسندگان :

حسام امرودی - حسین مظاهر

 

 
 
       

مبانی مدیریت در نظارت همگانی

 

این کتاب در 7 فصل، مشارکت مردمی و اهمیت آن را مهم و مبنای نظارت دانسته و توضیح می دهد: مشارکت شهروندان در اداره امور عمومی و نظارت آنان بر امور، کیفیت سیاستگذاری ها را افزایش داده و مشارکت سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را ارتقاء می دهد. دخالت شهروندان در اداره امور عمومی،  پاسخگوئی کارگزاران دولتی را افزایش داده و آنها را نسبت به انتظارات مردم پاسخگوتر و حساس تر می سازد.نویسندگان :

دکتر سید مهدی الوانی- مهندس علی جمالی- دکتر عباس ابراهیمی

 

 
 
       

فن آوری اطلاعات عامل تحقق نظارت همگانی

 

این کتاب در 9 فصل به بررسی رهیافت ها و راهبردهای ناظر بر امر مشارکت عمومی و مدیریت رفتارهای سازمانی بر پایه «فن آوری های اطلاعات و ارتباطات» و اصول و رویکردهای «حکمرانی خوب» پرداخته، و در تلاش است محتوای فنی لازم را برای پژوهش شهروندان، ناظران و کنشگران فعال عرصه نظارت همگانی در راستای استفاده از اطلاعات، دانش و مهارتهای نو ارائه دهد.نویسندگان :

محسن پازری- دکتر نصراله جهانگرد

 

 
 
       

نظارت همگانی از دیدگاه روان شناختی

 

 

 این کتاب در 7 فصل به تحول شخصیتی انسان و کارآمدی انسان پرداخته و با پیوند دادن رشد انسان با مفهوم نظارت و سلامت و پیوند هوش هیجانی انسان با مفهوم خودارزیابی سعی در توصیف مبانی روانشناختی نظارت همگانی داشته است. ازنظر نویسندگان این اثر بدیهی است که برای رسیدن به جامعه ای سالم و همگام، تمام تلاش آحاد بشری اعم از فردی و جمعی، برای تقویت بعد همگانی نظارت بکارگرفته شود تا راه هرگونه مفسده احتمالی، قبل از انعقاد نطفه، با چشمان تیزبین و ریزبین مردمی، مسدود گردد و سرانجام با لجام زدن بر هر نفس سرکش و یاغی، مانع بروز انحراف و فساد، خودسری و دیکتاتوری گردد.نویسندگان :

دکتر احمد علی نوربالا- دکتر احمد علیپور- دکتر رسول روشن

 

 
 
       

مدیریت و نظارت بر شهر

 

 

این کتاب مشتمل بر 9 فصل می باشد که مهمترین مقوله این کتاب شهر و دیرینه آن است. در فصل اول و دوم، نویسنده بطور ویژه به مقوله «شهر»، «شهروند» و چگونگی نهادینه شدن حقوق شهروندان پرداخته است که از نظر ایشان شهر پديده پيچيده اي در طول تاريخ است. سياست مختص شهر است و درميان زيستگاه هاي بشر، مصداق شهروند و انسان سياسي تنها در شهر نمود يافته است.

مفاهیم و موضوعات اصلی این کتاب عبارتند از :

شهر ارتباطی

شهر مجازی

ایرانشهر

شهر آرمانی ایرانی

کلانشهر تهراننویسندگان :

دکتر سید مهدی الوانی- مهندس علی جمالی- دکتر عباس ابراهیمی

 

 

برگشت