ردیف عکس نام و نام خانوادگی عنوان حوزه شماره تماس
1 سرکارخانم هوشمند شرکت شهروند 23621186
2
جناب آقای اصپهانی نهاد
شرکت خدمات اداری شهر 66387328 داخلی 141
3 سرکارخانم زارع ارندی شرکت بهره برداری مترو 64533757
4
جناب آقای نیک سرشت
شرکت شهر سالم 96025850
5
جناب آقای علم بیکی شرکت نوسازی عباس آباد 88793263 - 96026630
6 جناب آقای ضیائی فر شرکت واحد اتوبوسرانی 77185085
7 سرکارخانم پارسا کیا شرکت برج میلاد 84361021
8
در حال انتصاب
شرکت فناوران شهر 84169323
9 جناب آقای مقدس نجف آبادی ستاد محیط زیست و توسعه پایدار 66566250
10 جناب آقای نوروزی شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل 88208191
11 سرکارخانم اسکندری شورای شهر 51040616
12
جناب آقای درویش
شرکت کنترل ترافیک 89186044
13
جناب آقای میربلوکی
روزنامه همشهری 23023144
14 جناب آقای محمدی نیکو شرکت توسعه مترو 77244118
15 جناب آقای کاشکی شرکت کنترل کیفیت هوا 96018415
16
در حال انتصاب شرکت ارتباط مشترک شهر 88219073-6 داخلی 202
17
در حال انتصاب
شرکت شهربان و حریم بان 22264022-6 داخلی 217
18 جناب آقای امیر خلیلی شرکت یادمان سازه 88893575 داخلی 211
19 جناب آقای رضایی صدر شرکت توسعه فضاهای فرهنگی 41262000 داخلی 170
20
جناب آقای کوچکی پیرکوه
ستاد مرکزی معاینه فنی خودرو 88102476 داخلی 143
21
جناب آقای وحدانی نیا شرکت کارت بلیط 84169167
22 جناب آقای ابراهیمی شرکت سهاتو(کارت بلیط) 42580119
23
در حال انتصاب شرکت هادیان شهر 88173557 داخلی 300
 24   در حال انتصاب شرکت عمرانی کارکنان  44728678