ردیف عکس نام و نام خانوادگی عنوان حوزه شماره تماس
1
سرکار خانم کارآموز ادبی
اداره کل رفاه تعاون و خدمات 96016314
2 سرکار خانم باریکانی اداره کل منابع انسانی 66387381
3
  سرکار خانم قلی زاده
اداره کل برنامه ریزی و آموزش
 96016237
4

جناب آقای صولت علی اداره کل حراست 55300112-113
5

در حال انتصاب مرکز ارتباطات و امور بین الملل 96021042
6
سرکار خانم بیات اداره کل تشکیلات 96014513
7
جناب آقای اشتیاقی اداره کل تشخیص و وصول درآمد 64038483
8

در حال انتصاب
اداره کل امور ایثارگران 96015823
9

جناب آقای عیوضی اداره کل دفتر شهردار 96015113
10

در حال انتصاب اداره کل پشتیبانی 96017054
11
سرکار خانم اعلائی
اداره کل امور بانوان 96021972
12
جناب آقای رئوف شهیر
اداره کل کمیسیون ماده 5 96026405
13 جناب آقای نجارپیرایه
اداره کل هماهنگی سازمان ها و مناطق فنی و عمرانی 96020030
14
سرکار خانم یاقوتی
اداره کل حقوقی، شورا 96014806
15 سرکار خانم عزیز خانی اداره کل امور مالی 64038349
16
در حال انتصاب
اداره کل برنامه ریزی و توسعه خدمات شهری 96012514
 17   در حال انتصاب
اداره کل برنامه ریزی و توسعه شهری معاونت فنی و عمران
96020301
18
  جناب آقای نوری  نظام پیشنهادات   96016180
19
جناب آقای فرخ نیا
اداره کل امور اجرایی کمیسیونهای ماده صد 96026260
20
سرکارخانم توانائی منش
صندوق ذخیره کارکنان شهرداری 42582000
21
  در حال انتصاب
اداره کل خزانه داری
96017635
22
  سرکار خانم ابراهیمی   ستاد مرکزی مدیریت محلات  96021831
23
  سرکار خانم سعیدی
اداره کل حریم
 96026241
 24   سرکار خانم ایمانی
اداره کل شهرسازی و طرح های هادی 
 96026016
25
  در حال انتصاب اداره کل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه  
 96026092
26
   جناب آقای روستائی
 اداره کل معماری و ساختمان
 96026489