سامانه 1888 سازمان بازرسي شهرداري تهران از زمان تاسيس در سال 1385 بعنوان تنها درگاه متمركز دريافت پيام شهروندان(در چهار قالب: انتقاد، پيشنهاد، شكايت و تقدير) از عملكرد كاركنان و مديران، طرح ها و برنامه ها و فرآيندهاي انجام كار در همه سطوح شهرداري تهران بوده است. این سامانه تاكنون اقدام به دريافت، پيگيري و پاسخگويي ميليون ها پيام نموده و در اين راستا با شعار محوری "شهروند مسئول – مدیر پاسخگو" در تقويت حكمراني و رعايت حقوق شهروندي از نهادها و حوزه هاي پيشرو به شمار آمده است. در سامانه 1888 نظارت بر اجراي دقیق وظايف محوله به شهرداري با نگرشی مبتني بر شفافيت، پاسخگويي و اطلاع‌رساني با چشم انداز ذیل مورد تأكيد مي‌باشد:

تضمین اثربخشی و سلامت سازمانی در شهرداری تهران از طریق:
 • بروزرسانی و انطباق مکانیزم های دریافت نقطه نظرات شهروندان در حوزه های متعدد هچون، شکایت، انتقاد، درخواست، پیشنهاد با ضرورت های سازمانی های و تغییرات ساختاری.
 • توسعه فرهنگ مسئولیت پذیری و پاسخگویی در درون و برون سازمان و طراحی مکانیزم پاسخگويي دقيق، سازگار و کيفي با صرف هزينه و زمان کمتر در سطح ملی.
 • افزایش سطح دستـرسی شهـروندان به مدیـران شهری و ارائه نقطه نظرات خود.
 • توانا سازی شهرداری تهران جهت اصلاح فرآیندها و بهبود مستمررویه ها مطابق ضرورت ها و نیاز ها.
 • ایجاد بسترهای لازم جهت تصمیم سازی بهینه مدیران شهری در بخش های مختلف.
 • بستر سازی اطلاعاتی برای ارتقای انطباق و سازگاری محیط و سازمان شهرداری.
 • «انسجام سازمانی» ازطریق انجام تغییرات مناسب ساختاری و توسعه یادگیری سازمانی و اصلاح فرایندهای ناصواب.
 • توسعه ابزارها و نرم افزارهای ارتباطی در راستای برقراری ارتباط سهل و آسان ذینفعان با شهرداری تهران.
 • طراحی مکانیزم اثربخش تر جهت ارزيابي عملکرد واحدهاي سازماني و مسئولين ذي‌ربط بصورت مستمر.
 • هدايت هوشمند فرآيند رسيدگي به موارد درون سازماني و مسائل مخاطبان برون سازماني.
 • شناسایی نقاط بحرانی و ارائه راهکار جهت مرتفع نمودن سریع آنها.
 • آسیب شناسی موضوعی و حوزه ای پیام های مردمی با رویکرد اصلاح فرآیندها و رویه ها جهت ممانعت از تکرارشدن مشکل در حوزه ای دیگر.
 • بسترسازي براي ريشه‌يابي مشکلات و عارضه های کلان موجود و پيش‌بيني نيازهاي آتي.
حق مردم سالاری دینی و رعایت حقوق شهروندی از طریق:
 • توسعه ارتباطات مردمی و محیطی با رویکرد عدالت محوری و بدون تبعیض.
 • افزایش سطح مشارکت معنادار شهروندان در مدیریت شهری.
 • ارتقای اثربخشی اقدامات و فعالیت های پیش روی سازمان شهرداری تهران.
 • بستر سازی سیستمی جهت رعایت قانون و ارائه هرگونه خدمات مبتنی بر نیازها و ضرورتهای تعیین شده.
 • توسعه و تعمیق فرهنگ نظارت همگانی در جامعه.
 • ارتقای سطح اعتماد، مشارکت معنادار و رضایتمندی عمومی شهروندان تهرانی از شهرداری تهران.
 • مطالعه جهت شناسایی راه های افزایش مشارکت عمومي شهروندان، سرمایه اجتماعی و توسعه سیاسی.
 • تدوین سند ملی نظارت همگانی با رویکرد تسری این مهم در سراسر کشور.
 • تهیه اسناد موضوعی و حوزه ای نظارت همگانی با رویکرد تخصصی در امر نظارت.
 • تدوین مکانیزم سنجش رضايت شغلي کارمندان به دليل تعامل سازمان‌يافته با ارباب رجوع و بالعکس.
 • تدوین مکانیزم دستيابي به سوابق مراجعات و پرونده خدمات هموطنان تهرانی از يک پنجره واحد.
 • تدوین مباني خدمت از راه نظارت و ارتباط با ارباب رجوع- شناسایی ذینفعان و تکریم ارباب رجوع.
 • تدوین سند نقشه راه نظارت همگانی شهرداری تهران و استقرار مدیریت دانش در شهرداری تهران.
 • توسعه دانش‌ سازماني براي بهبود خدمت رساني در طول عمر شهرداری تهران.