جدول برنامه زمانبندی جلسات ارتباط مستقیم سامانه نظارت همگانی در نیمه دوم سال 1396   (روزهای  سه شنبه، ساعت 9 تا 11 صبح )
سه ماهه اول (پاییز)
حوزه مدعو
تاریخ
روز 
 ردیف
                                    مناطق 1 و 3                              
1396/07/18 سه شنبه 
1
 معاونت خدمات شهری
1396/08/25 سه شنبه
 2
 مناطق 2 و 5
 1396/08/02 سه شنبه
 3
معاونت حمل و نقل و ترافیک
 1396/08/09 سه شنبه
 4
 مناطق 4 و 8
 1396/08/16   سه شنبه  5
معاونت مالی و اقتصاد شهری
 1396/08/23  سه شنبه  6
مناطق  6 و 7
 1396/08/30 سه شنبه
 9
شهردار تهران
 1396/09/07  سه شنبه
 10
 مناطق  9 و  10  1396/09/14  سه شنبه
 11
 معاونت شهرسازی و معماری
 1396/09/21  سه شنبه  12
مناطق 11 و 12
1396/09/28
 سه شنبه
 13
سه ماهه دوم (زمستان)
 معاونت توسعه منابع انسانی
 1396/10/05 سه شنبه
14
مناطق 13 و 14
 1396/10/12  سه شنبه  15
معاونت هماهنگی امور مناطق
1396/10/19
سه شنبه
 16
مناطق 15 و 16
1396/10/26
سه شنبه
 17
معاونت فنی و عمران
1396/11/03
سه شنبه
 18
مناطق 17 و 18
 1396/11/10 سه شنبه
19
مناطق 19 و 20
 1396/11/17 سه شنبه
20
مناطق 21 و 22
1396/11/24
سه شنبه
21
شهردار تهران
 1396/12/08 سه شنبه
 22
             

 

 

 

        

بازگشت