شاخه

بازديد ستاد سامانه 1888 از 6 واحد پ...

کارشناسان ستاد سامانه نظارت همگانی 1888 شهرداری تهران از 6 واحد پاسخگویی سامانه های شرکت واحد اتوبوسرانی بازدید به عمل آوردند.

1398/7/10 شرکت ها, شرکت واحد اتوبوسرانی

نصب بنرهای 1888 و 137 در سطح اراضی...

جهت افزایش کیفیت پاسخگویی به شهروندان و گردشگران در حوزه اراضی عباس آباد، اداره بازرسی شرکت نوسازی عباس آباد اقداماتی جهت نصب بنر در سطح بوستان ها و م...

1398/7/10 شرکت ها