آیین‌نامه رفتاری رانندگان تاكسی در شهر تهران
ايجاد شده توسط : khabar1888 در 01/02/2021 09:51:47 ق.ظ


فصل اول:
كلیات:

ماده یكم (1):
به‌ منظور تعیین نحوه رفتار رانندگان تاكسی در ساعات كاری، شرح وظایف عمومی، اختصاصی و حرفه‌ای و شرح وظایف ویژه سرویس‌های تاكسیرانی تلفنی و بی‌سیم و هم‌چنین وظایف رانندگان در برابر افراد آسیب پذیر و نحوه برخورد با رفتار نامتعارف مسافران و هم‌چنین رعایت حقوق رانندگان تاكسی شهر تهران و بر مبنای قانون تمركز امور مربوط به تاكسی‌رانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران مصوب 1359/3/28 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و «قانون الحاق یك تبصره به ماده‌واحده قانون راجع به تمركز امور مربوط به تاكسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران مصوب 1359/3/28 شورای انقلاب جمهوری اسلامی» مصوب 1372/5/20 آیین‌نامه اجرایی «قانون الحاق یك تبصره به ماده‌واحده قانون راجع به تمركز امور مربوط به تاكسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران مصوب 1359/3/28 شورای انقلاب جمهوری اسلامی»، مصوب 74/8/10 و اصلاحیه آن ـ تصویبی به تاریخ 1379/6/13 هیئت وزیران و آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی كشور، موضوع تصویب‌نامه شماره 20873/ت29169ه مورخ 84/4/8 هیئت وزیران و اساس‌نامه سازمان تاكسیرانی شهر تهران مصوب 1360/9/7 و در اجرای بند "ف" ذیل ماده یكم و ماده بیست و چهارم آیین‌نامه ضوابط تأسیس و فعالیت شركت‌های تاكسیرانی خصوصی شهر تهران (دوره سوم) به تاریخ سه‌شنبه سی مهر ماه 1387 ابلاغی به شماره 160/1160/13111 مورخ 87/8/11، «آیین‌نامه رفتاری رانندگان تاكسی در شهر تهران» جهت حسن فعالیت رانندگان تاكسی در شهر تهران به شرح موارد ذیل ابلاغ می‌شود:

فصل دوم (2):
تعاریف

ماده دوم (2):
منظور از اصطلاحات و واژگان به كار رفته در این مصوبه به شرح ذیل می‌باشد.
الف - آیین‌نامه رفتاری: منظور این آیین‌نامه مصوب است.
‌ب - آیین‌نامه انضباطی رانندگان تاكسی: منظور «آئین‌نامه انضباطی رانندگان تاكسی شهر تهران» پیوست (ج) مصوبه «چگونگی اعمال نظارت بر عملكرد شركت‌های تاكسیرانی و رانندگان تاكسی» می‌باشد.
‌ج - آئین‌نامه انضباطی شركت‌ها: منظور «آئین‌نامه انضباطی شركت‌های خصوصی تاكسیرانی شهر تهران» پیوست (د) مصوبه «چگونگی اعمال نظارت بر عملكرد شركت‌های تاكسیرانی و رانندگان تاكسی» می‌باشد.
‌د - سازمان: منظور «سازمان مدیریت و نظارت بر تاكسی‌رانی شهر تهران» است.
هـ - آیین‌نامه تاكسیرانی: مقصود «آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یك تبصره به ماده‌واحده قانون راجع به تمركز امور مربوط به تاكسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران مصوب 1359/3/28 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ـ مصوب 74/8/10» اصلاحی 1379/6/13 هیئت وزیران است.
‌و - آیین‌نامه ضوابط تأسیس شركت: منظور «آیین‌نامه ضوابط تأسیس و فعالیت شركت‌های تاكسیرانی خصوصی شهر تهران» مصوب یك‌صد و سی و هفتمین جلسه رسمی علنی فوق‌العاده شورای اسلامی شهر تهران (دوره سوم) به تاریخ 1387/7/30 ـ ابلاغی به شماره 160/1160/13111 به تاریخ 87/8/11 است.
‌ز - شرح وظایف: منظور «شرح وظایف شركت‌های خصوصی تاكسیرانی شهر تهران» پیوست (ب) مصوبه «چگونگی اعمال نظارت بر عملكرد شركت‌های تاكسیرانی و رانندگان تاكسی» می‌باشد.
‌ح - تاكسی: عبارت از وسیله نقلیه موضوع بند (د) ماده یكم آیین‌نامه ضوابط تأسیس شركت كه دارای مشخصات تعیین‌ شده در آیین‌نامه تاكسیرانی باشد و با امتیاز بهره‌برداری كه از سوی سازمان صادر می‌شود به‌ صورت یكی از خدمات (سرویس) تاكسی شهری به جابجایی مسافر درون شهر می پردازد. این تعریف شامل انواع سرویس‌های تاكسی شهری می‌شود كه با عناوین و رنگ‌ها و شكل‌های گوناگون با وسایل نقلیه سواری، استیشن، خودروهای كوچك جمعی (ون) یا خودروی مناسب دیگر تا پانزده نفر ظرفیت مشغول به كار هستند.
‌ط - پروانه تاكسیرانی: مجوزی است كه پس از طی موفقیت‌آمیز مراحل گوناگون در آیین‌نامه تاكسیرانی با مشخصات گواهینامه، عكس دارنده، شماره شناسایی راننده، برای مدت معین (كه بیش از 12 و كمتر از 8 ساعت در روز نباشد)، با خدمات (سرویس)، مسیر و زمان مشخص حسب مورد به وسیله سازمان یا شركت صادر می‌شود و تنها برای اشتغال فرد دارنده با وسیله نقلیه مشخص اعم از این‌كه وسیله نقلیه متعلق به دارنده مجوز یا اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر باشد، اختصاص می یابد.
‌ی - راننده تاكسی: منظور فردی اعم از زن یا مرد است كه پروانه تاكسیرانی معتبر داشته باشد.
‌ك - شماره شناسایی راننده: منظور شماره پروانه تاكسیرانی است.
‌ل - برگه (كارت) شناسایی راننده: منظور برگه (كارت) موضوع بند (س) ماده یكم آیین‌نامه ضوابط تأسیس شركت است.
‌م - پروانه بهره‌برداری: منظور مجوز اخذ و داشتن پلاك تاكسی (ت) جهت خودرو از راهور نیروی انتظامی بر مبنای آئین‌نامه تاكسیرانی است.
‌ن - شماره شناسایی وسیله نقلیه: منظور شماره پروانه بهره‌برداری است.
‌س - شركت خصوصی تاكسیرانی: منظور شركت موضوع بند «ج» ماده یكم آیین‌نامه ضوابط تأسیس شركت است.
‌ع - پروانه بهره‌برداری شركت: منظور پروانه موضوع بند «و» ماده یكم آئین‌نامه ضوابط تأسیس شركت است.
‌ف - تعهدنامه شركت: منظور تعهدنامه موضوع تبصره دو ماده دو از فصل دوم مصوبه شرح وظایف است.
‌ص - تعهدنامه راننده: منظور تعهدنامه موضوع تبصره‌ یك ماده دوازده از فصل سوم مصوبه شرح وظایف است.
‌ق - محدوده فعالیت: محدوده موضوع بند «ی» ماده یكم آئین‌نامه ضوابط تأسیس شركت است.
‌ر - كارگروه: منظور «كارگروه سه نفره بررسی به تخلفات تاكسیرانان شركت‌های خصوصی» است. چگونگی تشكیل و فعالیت این كارگروه بر مبنای آیین‌نامه انضباطی رانندگان تاكسی خواهد بود.
‌ش - هیئت انضباطی: منظور هیئت موضوع ماده پانزدهم (15) آیین‌نامه تاكسیرانی است.
‌ت - لباس كار: لباس متحدالشكل و یكنواختی است كه نمونه آن از سوی سازمان تهیه و رانندگان ملزم به استفاده از آن می‌باشند.


فصل سوم (3):
آیین رفتاری و شرح وظایف عمومی رانندگان

ماده سوم (3):
راننده باید از قوانین و مقررات و اصول ایمنی حمل‌ و نقل پیروی نماید و در چارچوب دستورالعمل‌های ابلاغ شده از سوی سازمان تاكسی‌رانی به شركت تابعه، خدمات حمل مسافر را ارائه نماید.

ماده چهارم (4):
راننده باید از لحاظ پوشش دارای ظاهری آراسته باشد و هنگام ارائه خدمات حتماً از لباس كار مصوب استفاده كند و بهداشت شخصی را رعایت نماید.
تبصره:
بانوان علاوه بر موارد فوق موظف به رعایت حجاب و شئونات اسلامی هستند.

ماده پنجم (5):
راننده باید جهت رعایت ایمنی و جلوگیری از انتشار بیماری در مواردی كه سازمان تاكسیرانی یا مراجع ذیصلاح ضروری تشخیص می‌دهند در مهلت اعلام شده به مراكز ذی‌ربط مراجعه و گواهی مربوط را به شركت یا سازمان ارائه نماید.

ماده ششم (6):
راننده موظف است در تمام اوقات با رعایت ادب و نزاكت رفتار نماید. خطاب كردن و گفتار و رفتار با مسافر باید با استفاده از الفاظ "آقا" و "خانم" و نظایر آن و با لحن محترمانه صورت پذیرد.

ماده هفتم (7):
راننده موظف است از بیان هر گونه واژگان و تعابیر زشت و دور از ادب و یا مطالب شخصی، جنسی، اهانت مذهبی، نژادی و قومی خودداری نماید.

ماده هشتم (8):
راننده و مسافر موظفند از پرسیدن سؤالات شخصی و تجسس در امور خصوصی یكدیگر خودداری نمایند.

ماده نهم (9):
استعمال دخانیات در داخل تاكسی و نیز خوردن یا آشامیدن هنگام رانندگی، مطلقاً ممنوع است.
تبصره:
رعایت شئونات اسلامی به ویژه در ماه مبارك رمضان الزامی است.

ماده دهم (10):
راننده موظف است ضمن رعایت تمامی قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی با دقت و ملاحظه رانندگی كند و از ترمز ناگهانی، حركات مارپیچ و سرعت گرفتن ناگهانی كه موجب ناراحتی مسافر شود یا در جریان ترافیك شهری اختلال ایجاد نماید، خودداری كند.

ماده یازدهم (11):
راننده باید پیش از حركت، از بستن كمربند ایمنی اجباری مسافر اطمینان حاصل كند. در صورت امتناع مسافر از بستن كمربند ایمنی، راننده حق دارد از شروع به حركت و حمل مسافر امتناع كند.

ماده دوازدهم (12):
راننده موظف است هنگام استفاده از خودرو، اوراق شناسایی و پروانه تاكسیرانی معتبر را به همراه داشته باشد و برگه (كارت) شناسایی راننده كه حاوی اطلاعات ضروری شركت، خودرو، راننده و شماره پروانه تاكسی‌رانی كه عكس راننده مجاز برای رانندگی باید روی آن الصاق شده باشد را به‌ صورتی قابل رؤیت و برابر دستورالعمل در اتومبیل نصب كرده باشد.

ماده سیزدهم (13):
در حال حركت تاكسی استفاده از تلفن همراه مطلقاً ممنوع است. در موارد ضروری راننده می‌تواند با توقف كامل تاكسی در منطقه‌ای بی‌ خطر از تلفن همراه استفاده و مكالمه نماید.

ماده چهاردهم (14):
داشتن سلامت جسمی و روانی هنگام رانندگی ضروری است. در صورت بروز عارضه جسمی یا روانی كه مخل اجرای درست وظایف راننده باشد، وی باید از رانندگی خودداری كند و مراتب را به سازمان تاكسیرانی یا شركت مربوط اطلاع دهد.

ماده پانزدهم (15):
استفاده از هر گونه مواد مخدر، روان گردان و مشروبات الكلی مطلقاً ممنوع است حتی اگر به لحاظ ضرورت توسط پزشك تجویز شده باشد.

ماده شانزدهم (16):
راننده نباید در هنگام تأثیر دارو اعم از تجویز شده و نشده كه بنا به تشخیص پزشك در رانندگی اختلال ایجاد می‌كند و یا در دوران نقاهت بیماری و در شرایط درمانی كه ممكن است بر توانایی وی اثر بگذارد، رانندگی كند. هم چنین راننده باید در هنگام دریافت دارو از پزشك مربوط از تأثیر آن بر رانندگی به‌ صورت كامل اطلاع حاصل نماید.

ماده هفدهم (17):
مكالمات بین راننده و مسافر در ارتباط با خدمات تاكسی باید صریح و روشن باشد به‌ صورتی كه طرفین منظور یكدیگر را به درستی درك كنند.

ماده هجدهم (18):
راننده باید در چارچوب خدمات حمل مسافر، بر اساس درخواست و نیاز هر مسافر، بدون دریافت وجه، نسبت به ارائه كمك‌های ضروری مانند كمك به پیاده یا سوار شدن افراد سالمند، جابجایی كیف یا چمدان یا عصای مسافر، صندلی چرخدار یا كالسكه كودك، به نحو مطلوب، مساعدت نماید.

ماده نوزدهم (19):
راننده موظف است درخواست‌های متعارف و قانونی مسافر را تأمین نماید.
تبصره یكم (1):
استفاده از دستگاه پخش و رادیو ممنوع است مگر با توافق همه مسافرین.
تبصره دوم (2):
راننده موظف است مناسب با فصل، كولر یا بخاری خودرو را روشن نماید به نحوی كه فضای مناسبی را برای مسافر فراهم نماید.

ماده بیستم (20):
سوار كردن بیش از یك نفر در صندلی كنار راننده مطلقاً ممنوع است.

ماده بیست و یكم (21):
راننده موظف به رعایت نرخ مصوب است.
تبصره یكم (1):
راننده باید ضمن استفاده از تاكسی‌متر كه در معرض دید مسافر قرار داده شده است یا بر اساس نرخ‌های مصوب، كرایه را محاسبه و دریافت كند. به هر حال راننده باید جهت اجتناب از بروز اختلاف با مسافر در مورد تعیین میزان كرایه تمهیدات لازم را معمول نماید.
تبصره دوم (2):
راننده باید ضمن استفاده از تاكسی‌متر، اقتصادی ترین مسیر مناسب را به نفع مسافر انتخاب نماید، مگر آنكه مسافر خود مسیر دیگری را درخواست نماید.

ماده بیست و دوم (22):
چنانچه مسافر اموال، اشیا یا وجوه خود را در تاكسی جا گذارد، راننده باید آنها را بلافاصله به او بازگرداند. در صورت عدم امكان دسترسی فوری به مسافر، راننده موظف است موارد مذكور را در اسرع وقت به مركز اشیا گم شده تاكسیرانی تحویل داده و رسید دریافت كند.

ماده بیست و سوم (23):
راننده موظف به حفظ و رعایت حریم خصوصی مسافران است و اجازه ندارد اطلاعات مسافر را با شخص ثالث در میان بگذارد. در مواردی كه برای حفظ جان و مال مسافر ضروری باشد و یا قانون‌گذار چنین دستوری را صادر كرده باشد راننده موظف است اطلاعات خود را در اختیار مراجع ذیصلاح قانونی قرار دهد.

ماده بیست و چهارم (24):
در صورت بروز هرگونه حادثه جدی، راننده موظف است نسبت به انجام اقدامات ایمنی ضروری و كمك‌های اولیه و خارج كردن مسافران از خودرو اقدام نماید و در اولین فرصت به نیروهای امداد و اورژانس اطلاع دهد و تا رسیدن نیروهای امداد و اورژانس، تمامی تلاش خود را به‌ منظور تأمین ایمنی و سلامتی مسافران به كار بندد.

ماده بیست و پنجم (25):
راننده باید به‌ گونه‌ای توقف و حركت كند كه هنگام سوار یا پیاده شدن، هیچ خطری متوجه مسافر نشود. راننده باید پس از اطمینان كامل از امنیت مسافر مانند استقرار كامل وی در صندلی و بسته بودن درب‌های خودرو و بسته بودن كمربند ایمنی اجباری مسافر، شروع به حركت نماید.
تبصره:
سوار یا پیاده كردن مسافر از درب سمت چپ مطلقاً ممنوع است.

فصل چهارم (4):
شرح وظایف ویژه رانندگان سرویس‌های تلفنی و بی‌سیم

ماده بیست و هشتم (26):
رانندگان تاكسی‌های تلفنی و بی‌سیم موظفند، علاوه بر آیین‌نامه رفتاری، مقررات اختصاصی به شرح ذیل را نیز رعایت نمایند:
الف - راننده باید در محلی كه مسافر درخواست نموده، منتظر مانده و وی را سوار نماید، در صورت وجود مانع، نزدیك‌ترین محل ایمن و مناسب را انتخاب نموده و موظف به اطلاع‌رسانی به مسافر است.
‌ب - به‌ منظور جلوگیری از طرح هرگونه ادعای نادرست (مبنی بر سرقت یا هر ادعای دیگر)، راننده نباید وارد محل سكونت مسافر شود.
تبصره:
مشاعات مجتمع‌های مسكونی محل، سكونت محسوب نمی‌شود.
‌ج - راننده مكلف است همواره قبض خدمات حمل مسافر را همراه داشته باشد و در صورت درخواست مسافر قبض ارائه خدمات حمل‌ و نقل را با ذكر مسیر و مبلغ دریافتی صادر و به مسافر تحویل دهد.
‌د - سوار كردن مسافر غیر مطلقاً ممنوع است. مگر در مواردی كه قبلاً توسط مسافر با شركت هماهنگ شده باشد.

فصل پنجم (5):
حمایت از افراد آسیب پذیر:

ماده بیست و هفتم (27):
راننده باید در رابطه با افراد زیر رفتاری متناسب با وضعیت ایشان داشته باشد:
الف) كودكان؛
ب) افرادی كه ناتوانی جسمانی دارند (معلولین جسمی و حركتی)؛
ج) افرادی كه مشكل روانی دارند (معلولین ذهنی)؛
د) سالخوردگان؛
هـ) زنان باردار.
تبصره:
حمل صغار غیرممیز و محجورین و یا افرادی كه رفتار آنها از كنترلشان خارج است یا افرادی كه قادر به انجام اعمال شخصی خود نیستند بدون همراه داشتن فرد متعارف، جز برای تاكسی‌های دارای مجوز و امكانات خاص ممنوع است در موارد اورژانس و عدم دسترسی به سرویس‌های تخصصی با مراعات نكات ایمنی لازم مجاز است و مراتب باید توسط راننده به شركت اطلاع داده شود.

ماده بیست و هشتم (28):
رفتار راننده با افراد مندرج در ماده بیست و هفتم (27) این آیین‌نامه، باید به‌ گونه‌ای باشد كه موجب آزردگی یا رنجش خاطر این افراد نشود. بدین منظور راننده موظف است موارد زیر را رعایت نماید:
الف - از هر گونه تماس فیزیكی غیرضروری با كودكان یا افراد آسیب‌پذیر خودداری نماید.
‌ب - خطاب كردن و گفتگو و رفتار با افراد مزبور باید متناسب وضعیت ویژه و سن ایشان و با لحن محترمانه صورت پذیرد.
‌ج - در صورت ضرورت كمك به این افراد بنا بر درخواست ایشان، راننده موظف است در حد لزوم در امور ایشان مداخله كند. هرگونه تجسس زاید و نقض حریم خصوصی این افراد ممنوع است.
‌د - پذیرش هر گونه پول و اشیا قیمتی به درخواست افراد مذكور به‌ منظور نگهداری یا حمل آن مطلقاً ممنوع است.
هـ - در صورتی‌ كه حال عمومی این افراد به‌ گونه‌ای تغییر كند كه بیم لطمه به سلامتی یا خطر جانی برای ایشان متصور باشد، راننده موظف است ضمن انجام كمك‌های اولیه، بلافاصله به اورژانس اطلاع داده هماهنگی لازم را معمول نماید و یا این گونه مسافران را به نزدیك‌ترین مركز درمانی انتقال دهد.

ماده بیست و نهم (29):
تماس فیزیكی با مسافر در صورت درخواست مسافر در موارد زیر بلا مانع است:
الف) كمك به فردی كه مشكل راه رفتن دارد؛
‌ب) كمك به افراد مسن برای سوار یا پیاده شدن؛
‌ج) كمك برای بستن كمربند ایمنی كسانی كه قادر به انجام این كار نباشند.
تبصره:
در موارد فوق نیز راننده باید پیش از هرگونه اقدامی ابتدا از افراد مزبور اجازه بگیرد و در این صورت نیز تماس فیزیكی باید در كمترین حد ممكن باشد.

فصل ششم (6):
نحوه برخورد با رفتار نامتعارف مسافران:

ماده سی‌ام (30):
در صورتی‌ كه رفتار غیر متعارف مسافر یا هر حادثه ای موجب حواس پرتی راننده شود، راننده باید در كمترین زمان ممكن تاكسی را متوقف نماید و رعایت موازین را به مسافر یادآوری نماید و در هر صورت راننده تنها در صورتی مجاز به ادامه حركت خواهد بود كه مسافر دارای حال مساعد و عادی باشد.

ماده سی و یكم (31):
در صورت بروز هرگونه رفتار نامتعارف از سوی مسافر، راننده نباید مسافر را از تاكسی بیرون كند، مگر در صورتی‌ كه امنیت و ایمنی وی یا سایر مسافران در خطر باشد در این صورت راننده موظف است پس از توقف خودرو در محلی امن از مسافر درخواست نماید از خودرو و خارج شود و در غیر این صورت مراتب را بلافاصله به پلیس اطلاع داده تا پلیس نسبت به خارج كردن مسافر از خودرو اقدام نماید.

ماده سی و دوم (32):
در صورت بروز اختلاف و درگیری بین راننده با مسافر و یا مسافران با هم، راننده موظف است خودرو را متوقف كند و ایشان را به مسالمت و آرامش دعوت نماید و در صورت ادامه درگیری، ضمن اطلاع به پلیس و یا مراجع ذی‌صلاح قانونی، آنها را در محلی ایمن از خودرو پیاده كند.

فصل هفتم (7):
حقوق رانندگان تاكسی:

ماده سی و سوم (33):
راننده تاكسی در قبال مسافران دارای حقوق زیر است:
الف) برخورداری از رفتار احترام‌آمیز؛
‌ب) مطالبه حق‌الزحمه در ازای خدمات ارائه شده و كرایه بر اساس نرخ مصوب؛
‌ج) درخواست از مسافر مبنی بر خودداری از خوردن، آشامیدن، مصرف دخانیات، ایجاد سر و صدا یا صحبت با صدای بلند در تاكسی، و لزوم تبعیت مسافر از آن؛
‌د) مراعات ضروریات بهداشت فردی و عمومی در تاكسی توسط مسافران؛

ماده سی و چهارم (34):
راننده مجاز است در موارد ذیل از سوار نمودن و ارائه خدمات به مسافران خودداری نماید.
الف) به نحو مشهود وضعیتی كثیف، آلوده و غیر بهداشتی دارند؛
‌ب) رفتار توهین آمیز یا مخل آسایش و آرامش دیگران دارند؛
‌ج) بدون قفس یا حفاظ بهداشتی مناسب به همراه خود حیوان حمل می كند.

ماده سی و پنجم (35):
در صورتی‌ كه مسافر از پرداخت كرایه یا هزینه خدمات ارائه شده امتناع كند، راننده موظف است در صورت امكان اختلاف را به‌ صورت مسالمت آمیز پایان بخشد و در صورت احتمال بروز درگیری مراتب را به پلیس اطلاع دهد و از این طریق حقوق خود را پیگیری كند.

فصل هشتم (8):
شرح وظایف رانندگان و دارندگان تاكسی درباره وسیله نقلیه:

ماده سی و ششم (36):
راننده تاكسی باید از كاركرد صحیح خودرو و تجهیزات آن (مانند كمربند ایمنی، قفل درب‌ها، برف پاك‌كن، آینه‌ها، تاكسی‌متر و سایر تجهیزات مربوط) اطمینان حاصل كند. در صورتی‌ كه تاكسی شرایط لازم را برای سفر نداشته باشد یا در حین ارائه خدمات دچار نقص فنی شود، راننده موظف است از حمل مسافر خودداری كند.
تبصره:
در هر صورت اگر به هر علت امكان حمل‌ و نقل توسط تاكسی دچار اختلال شود و از سرویس خارج شود راننده موظف است ظرف 24 ساعت به‌ صورت كتبی دلایل و مدت زمان احتمالی توقف تاكسی را به سازمان (در مورد تاكسی‌های تحت پوشش سازمان) یا شركت (در مورد تاكسی‌های تحت پوشش شركت‌های خصوصی) اطلاع دهد و نسبت به رفع مشكل مربوط یا نقص فنی اقدام نماید.

ماده سی و هفتم (37):
راننده باید اطلاعات كافی در مورد تجهیزات تاكسی داشته باشد و آموزش‌های ضروری در خصوص اطلاعات فنی اتومبیل را دیده باشد.

ماده سی و هشتم (38):
راننده باید قبل از سفر از وجود سوخت كافی تاكسی مطمئن شود و پس از سوار كردن مسافر سوخت‌گیری ممنوع می‌باشد.

ماده سی و نهم (39):
راننده موظف است كپسول آتش‌نشانی آماده عمل و جعبه كمك‌های اولیه در تاكسی داشته باشد.

فصل نهم (9):
شرح وظایف حرفه ای رانندگان تاكسی:

ماده چهلم (40):
رانندگان تاكسی مكلفند در كلاس‌های آموزشی كه توسط شركت‌ها یا سازمان تاكسیرانی برگزار می‌گردد، شركت كنند.

ماده چهل و یكم (41):
راننده تاكسی تحت پوشش سازمان تاكسیرانی یا شركت خصوصی در مواردی كه قادر به فعالیت با تاكسی نیست، می‌تواند راننده دیگری را جهت ارائه خدمات به جای خود معرفی نماید.
تبصره یكم (1):
راننده كمكی (جایگزین) باید دارای پروانه معتبر تاكسیرانی باشد.
تبصره دوم (2):
بانوان راننده كه با خودروی متعلق به خود ارائه خدمت می نمایند موظفند راننده كمكی خود را نیز به شركت معرفی نمایند. در غیر این صورت شركت بر مبنای تعهدنامه برای ایشان راننده كمكی در نظر خواهد گرفت.

ماده چهل و دوم (42):
راننده تاكسی موظف است تنها خدماتی (سرویسی) را كه در پروانه قید شده است با مراعات مسیر و زمان‌های آغاز و پایان هر نوبت كاری ارائه دهد.

ماده چهل و سوم (43):
سپردن تاكسی به افراد فاقد پروانه تاكسیرانی معتبر اكیداً ممنوع است.

ماده چهل و چهارم (44):
تاكسی وسیله حمل و نقل عمومی است و تردد آن به‌ صورت خالی در سطح شهر ممنوع است و سوار نمودن مسافر به‌ صورت دربست تابع ضوابط مربوط به نوع فعالیت مندرج در پروانه تاكسیرانی صادره می‌باشد.

ماده چهل و پنجم (45):
راننده موظف است در مواردی كه به علت نقص فنی خودرو، پایان نوبت كاری یا اضطرار، پذیرش مسافر ممكن نباشد از تابلوی «خارج از سرویس» استفاده كند.

ماده چهل و ششم (46):
راننده موظف است به هنگام برخورد با بازرسین تاكسیرانی، احترام و ادب را مراعات نماید و به اخطارها و تذكرهای قانونی بازرسان سازمان توجه كامل نموده و راهنمایی‌های ایشان را اجرا كند و تمامی مداركی كه بازرس از وی مطالبه می كند فوراً در اختیار وی قرار دهد.

ماده چهل و هفتم (47):
استفاده یا ارائه كارت و شماره شناسایی راننده دیگر در هنگام ارایه خدمات (سرویس) اكیداً ممنوع است.

ماده چهل و هشتم (48):
غیر از تاكسی‌های مجاز به فعالیت در فرودگاه‌ها، ترمینال‌های مسافربری بین شهری و ایستگاه‌های راه‌آهن، سایر تاكسی‌ها مجاز به استفاده از باربند و حمل بار اضافی نیستند.print
rating
  نظرات

آمار بازدید : 49